Yleiset myyntiehdot

 

Tinkiä.fi:n yleiset myyntiehdot

Tinkiä.fi, Gorssel, Alankomaat

 

1. Yleiset käyttöehdot

1.1    Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan osana kaikkia myyntisopimuksia, jotka Tinkiä.fi solmii designkalusteiden ja erilaisten kulutustavaroiden myyjänä (jäljempänä "Myyjä”).

1.2    Myyjä ei hyväksy mitään asiakkaan (jäljempänä "Asiakas") yleisiä käyttöehtoja, paitsi jos ja sikäli kuin Myyjä on hyväksynyt minkä tahansa ehdon tai ehdot kirjallisesti.

1.3    Jos Myyjän tilausvahvistuksessa on ehtoja, jotka poikkeavat näistä yleisistä ehdoista, on Myyjän tilausvahvistuksessa oleva ehto ensisijainen.

 

2. Sopimusehdot

2.1    Mitkään Myyjän tarjoukset eivät ole sitovia, ja ne ovat voimassa 30 päivää tekopäivästä alkaen.

2.2    Myyjä vahvistaa kaikki verkkomyyntinsä kirjallisesti (sähköpostitse, digitaalisella vahvistuksella tai tavallisella postilla), ja lopulta hyväksyy ja vahvistaa ne digitaalisesti vahvistetulla myyntisopimuksella.

2.3    Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Myyjän tilauksen myös silloin, jos hän on pyytänyt tilauksen toteuttamista.

2.4    Mitkä tahansa Asiakkaan (tilaus)vahvistukset, jotka poikkeavat Myyjän tilausvahvistuksesta, sitovat Myyjää vain, jos Myyjä on hyväksynyt tällaiset poikkeamat kirjallisesti.

 

3. Hinnat ja maksuehdot

3.1    Myyjän tilausvahvistuksen hinta on kiinteä ja sisältää Alankomaiden 21%:n ALV:n.

3.2    Mitkä tahansa valtion, liittovaltion, osavaltion tai paikallisten viranomaisten nyt tai myöhemmin määräämät suorat tai välilliset verot ja valmisteverot kaikkien kyseisten tavaroiden myynnistä tai kuljetuksesta jäävät Asiakkaan maksettaviksi ja vastattaviksi.

3.3    Myyjä on oikeutettu korottamaan hintaa takautuvasti, jos omakustannushintaa määrittäviä tekijöitä on korotettu. Näitä tekijöitä ovat, mutta ei vain näihin rajoittuen: tuotantokustannukset, raaka- ja apumateriaalit, energia, tuotteet tai materiaalit, jotka Myyjä on hankkinut kolmansilta osapuolilta, verot, sakotukset, valtion asettamat veloitukset, rahtikustannukset ja vakuutusmaksut. Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle tällaisesta korotuksesta.

3.4    Asiakkaan maksun kuittaus tai pidättäminen ei ole sallittua, paitsi jos Myyjä on vahvistanut kirjallisesti, että asiakas sallii maksun kuittauksen tai pidättämisen.

3.5    Asiakkaan katsotaan laiminlyöneen maksunsa ilman muistutusta tai ilmoitusta laiminlyönnistä, jos se ei edesauta erääntyneiden maksujen maksamista. Viivästyskorkoja saatetaan veloittaa 12 prosentin vuosikorolla.

3.6    Myyjä pysyy kaikissa tapauksissa, ja rajoituksetta, tavaroiden omistajana, kunnes Myyjä on vastaanottanut kaikki Asiakkaan toteuttamat sitoumukset ja suoritetut maksut kokonaisuudessaan.

3.7    Tilauksen jälkeen ylimääräisistä varastointikuluista veloitetaan 1 % viikoittaisen laskun kokonaishinnasta (vähintään 50 € viikossa), jos erääntynyttä laskusaldoa ei ole maksettu kokonaan ja toimitusjärjestelyjä ei ole tehty kymmenen arkipäivän sisällä tuotteen vastaanottopäivästä Myyjältä. 1 % maksu lisätään laskusaldoon joka viikko, kunnes erääntynyt lasku on maksettu kokonaisuudessaan ja toimitusjärjestelyt on maksettu.

3.8    Myyjä on oikeutettu pidättämään vähintään 100 % ennakkomaksu tavaroiden verkkomyyntiä vastaan.

3.9    Myyjän tuotteilla on takuita 12 kuukauden ajan siitä lähtien, kun asiakas on ostanut tuotteet. Kun ongelmia ilmenee, Myyjä pidättää oikeuden määrittää, onko tuotteen vaihto tai korjaus sopivin vaihtoehto. Jos Myyjä päättää tarjota erityisiä lisätakuita tietyille tuotteille, tämä tehdään selväksi tilauslomakkeessa. Myyjän takuut eivät eksplisiittisesti koske seuraavia tapauksia:

        (1) Myyjän tuotteiden vesivahingot;

        (2) vahingot, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolien korjauksista ilman Myyjän suostumusta;

        (3) Myyjän tuotteiden muokkaukset;

        (4) Myyjän tuotteiden virheellinen ylläpito;

        (5) jos Myyjän tuotteita on käytetty muihin tarkoituksiin kuin Myyjä on tarkoittanut;

        (6) Myyjän tuotteiden mittava käyttö ulkona tai sateessa.

 

4. Toimitus ja viivästykset

4.1    Myyjä on oikeutettu tilauksen osittaiseen toimitukseen. Jokainen toimitus voidaan nähdä erillisenä sopimuksena. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että toimitettavat tavarat mahtuvat ovien, ikkunoiden ja/tai hissin kautta kuljetettaviksi. Hinnat eivät sisällä postilaitoksen suorittamaa toimitusta. Kuljetusaika riippuu kyseessä olevasta tilanteesta.

4.2    Myyjä vapautetaan sovituista toimituspäivistä ja -jaksoista siinä määrin ja niin kauan kuin merkittävästi suorituskykyä haittaavat olosuhteet vallitsevat. Kaikkien vaikeuksien, riippumatta niiden luonteesta, toimitusketjun alueesta ja segmentistä, joiden yhteydessä ne esiintyvät, kuten ylivoimaisten esteiden ja Jumalan tekojen (esim. tulviminen, jää, sadon menetys jne.), vienti- ja tuontirajoitusten, tuotanto-ongelmien, hyödykkeiden hankintaongelmien, toimintahäiriöiden (laitteiden tai koneiden rikkoutuminen, tulipalot jne.), lakkojen, henkilöstöpulan tai vastaavien toimien, hätätilojen tai lastaus- ja kuljetusvaikeuksien katsotaan olevan merkittäviä esteitä suorituskyvylle.

4.3    Jos kyseessä on pykälän 4.2 mukaisesti suorituskykyä huomattavasti haittaava este, on Myyjä oikeutettu purkamaan sopimus välittömästi ilman vahinkoa tai pidentämään sovittua toimitusaikaa esteen kestoajalla ja muutosten tekemiseen tai toimitukseen tarvittavalla ajalla. Jos jatkoaika on pidempi kuin kaksi kuukautta, voi Asiakas purkaa sopimuksen. Jos sopimuksen jatkaminen vaikuttaa kohtuuttomalta kummalle tahansa osapuolelle ennen jatkoajan päättymistä, voi kyseinen osapuoli purkaa tai irtisanoa sopimuksen. Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle jatkoajan kestosta.

4.4    Toimituksen jatkamisen yhteydessä Myyjä on oikeutettu, mutta ei velvollinen toimittamaan Asiakkaan kanssa sovittuja tavaroita vastaavia tuotteita tai korvaamaan epäonnistuneet toimitukset samanarvoisilla ja -laatuisilla kolmansien osapuolien tuotteilla jatkoajan kuluessa.

4.5    Jos Asiakas on laiminlyönyt mitä tahansa Myyjän kanssa tehdyn sopimuksen velvoitetta, on Myyjällä oikeus lykätä toimitusta Asiakkaan maksuviivästyksiä vastaavalla ajanjaksolla sekä asianmukaisiin järjestelyihin kuuluvalla kohtuullisella ajanjaksolla. Myyjä on myös oikeutettu keskeyttämään omat velvoitteensa siksi aikaa, kun Asiakas laiminlyö omia velvoitteitaan. Jos Asiakkaaseen sovelletaan konkurssilakia, voi Myyjä joko lakkauttaa kaikki velvoitteet tai peruuttaa jatkotoimitukset; Asiakkaan maksukyvyttömyydestä aiheutuvat menetykset tai vahingot tapahtuvat Asiakkaan lukuun.

4.6    Sovellettavan EU-lain vuoksi Myyjä on oikeutettu pyytämään Asiakkaalta asianmukaisesti oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tulliasiakirjoista, jotka todistavat, että Myyjän toimittamat tavarat on luovutettu vapaaseen liikkeeseen määrämaassa EU:n ulkopuolella. Asiakas luovuttaa nämä asiakirjat Myyjän ensimmäisestä pyynnöstä.

 

5. Tarkastus ja vaatimustenmukaisuus

5.1    Toimituksen saapuessa Asiakkaan on tarkastettava tavarat ja varmistettava, että toimitetut tavarat täyttävät kaikki sopimusvaatimukset.

5.2    Toimitettuja tavaroita koskevat valitukset tulee tehdä kirjallisesti, ja niiden on saavutettava Myyjä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituspäivästä ja seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vaatimustenmukaisuutta koskevien ongelmien havaitsemisesta. Tavaroiden käyttö katsotaan tavaroiden ehdottomaksi hyväksymiseksi ja luopumiseksi kaikista tavaroita koskevista vaatimuksista.

5.3    Asianmukaisesti määritellyt valitukset eivät vaikuta Asiakkaan velvollisuuteen maksaa kauppahinta. Vikailmoituksen saatuaan Myyjä on oikeutettu keskeyttämään kaikki muut toimitukset, kunnes valitukset tutkitaan ja todetaan perusteettomiksi ja/tai kumottaviksi tai kunnes vika on täysin korjattu.

 

6. Palautusoikeus

6.1    30 kalenteripäivän harkinta-aika on voimassa Myyjältä tilattujen tavaroiden vastaanottamisesta lähtien, ellei Myyjä ole eksplisiittisesti poissulkenut sitä. Asiakkaalla on oikeus palauttaa toimitetut tavarat seuraavin ehdoin:

        (i) tavarat eivät saa olla vahingoittuneita. Alkuperäisen pakkauksen on oltava saatavilla;

        (ii) tavaroiden on oltava sellaisessa kunnossa, että Myyjä voi myydä ne uudelleen;

        (iii) kun Myyjä on vastaanottanut palautetut tavarat, tilaus peruutetaan. Kaikki Asiakkaan jo maksamat summat palautetaan 30 päivän kuluessa peruutuksesta Asiakkaan tilille, jota on käytetty alkuperäisessä maksussa;

        (iv) tilaukset on peruutettava kirjallisesti Myyjälle.

Palautusoikeus ei koske seuraavia tavaroita:

  1. Liiketoimintaprojekteihin tilatut tavarat;
  2. Mittatilaustyönä valmistetut tavarat. Tällaisia ​​erikoistilauksia ja/tai räätälöityjä tavaroita ei voida palauttaa.

 

7. Vaaranvastuun ja omistusoikeuden siirtyminen

7.1    Tavaran vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle toimituksen yhteydessä.

7.2    Jos tavaroiden toimitus keskeytetään, Myyjä pidättää Asiakkaan odottavan maksun sekä varastoi tavarat, joiden toimituksen Asiakas on epäoikeudenmukaisesti keskeyttänyt tai hylännyt. Tämä tapahtuu Asiakkaan vastuulla ja kustannuksella.

7.3    Tavaroiden omistusoikeus ei siirry Asiakkaalle, ja tavaroiden täysi laillinen ja tosiasiallinen omistajuus säilyy Myyjällä, ellei ja kunnes Myyjä ole saanut maksua tavaroista kokonaisuudessaan, mukaan lukien kaikki sivukustannukset, kuten korot, viivästysmaksut, veloitukset, kulut jne.

7.4    Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen päättyessä Myyjällä on oikeus vaatia niiden tavaroiden välitöntä uudelleen toimittamista, joiden osalta se voi vedota omistusoikeuden säilyttämiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita Myyjän oikeuksia.

7.5    Kunnes tavaroiden maksaminen on suoritettu, Asiakkaalla on oikeus käyttää tavaroita vain niiden tavanomaisen käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa, ja mahdollisuuksien mukaan

(i) pidettävä tavarat erillisinä ja selvästi tunnistettavissa Myyjän tuotteiksi;

(ii) ilmoitettava välittömästi Myyjälle kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka voivat vaikuttaa tavaroihin; ja

(iii) vakuuttaa tavarat asiaankuuluvasti.

 

8. Vastuu

8.1    Jos Myyjän vastuu on näytetty toteen, rajoittuu vastuu sellaisen menetyksen tai vahingon, joka oli ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä, enimmäismäärään asti, joka vastaa Myyjän kanssa sovittua kauppahintaa. Myyjä ei ole missään olosuhteissa vastuussa Asiakkaalle mistään muusta erityisestä, satunnaisesta, suorasta tai epäsuorasta, merkittävästä tai rangaistavasta vahingosta tai menetyksestä, kustannuksesta tai kulusta, mukaan lukien ja rajoituksetta, liikearvon menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, myynnin tai voiton menetyksestä, työn keskeyttämisestä, tuotannon epäonnistumisesta, muiden tavaroiden heikentymisestä tai muussa tapauksessa takuun rikkomisesta, sopimuksen rikkomisesta, harhaanjohtamisesta tai muista mahdollisesti aiheutuneista syistä.

 

9. Vastuuvapauslauseke

9.1    Jos Myyjä ei pysty vahvistamaan mitä tahansa näihin ehtoihin kuuluvaa säännöstä milloin tahansa, sitä ei tulkita Myyjän luopumiseksi oikeudestaan toimia tai vahvistaa tällaisia ​​ehtoja.

 

10. Oikeustoimia koskevat rajoitukset

10.1    Asiakas ei saa aloittaa oikeustoimia, ellei Asiakas ensin ilmoita kirjallisesti Myyjälle kaikista kanteista, joiden väitetään olevan olemassa Myyjää vastaan. Tämän tulee tapahtua kolmenkymmenen ​​(30) päivän kuluessa siitä, kun asiakas on ensin ilmoittanut kanteestaan, ja oikeustoimien tulee alkaa kahdentoista (12) kuukauden kuluessa Asiakkaan kirjallisesta ilmoituksesta.

 

11. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

11.1    Kaikkiin sopimukseen, tai siitä johtuviin muihin sopimuksiin, liittyviin riitoihin sovelletaan Amsterdamin (Alankomaat) toimivaltaisen tuomioistuimen yksinomaista toimivaltaa.

11.2    Sopimukseen sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.

11.3    Wienissä 11. huhtikuuta 1980 solmitun YK:n kansainvälisen kauppalain (CISG) soveltaminen on suljettu pois.

 

12. Lakien ja standardien noudattaminen

12.1    Myyjä ei lupaa tai esitä, että tavaroiden on oltava lakien, asetusten, säännöstöjen tai standardien ("lait ja standardit") mukaisia, ellei näin eksplisiittisesti mainita Myyjän vahvistuksessa tai tavaraselosteessa. Tavaroihin voi kohdistua tavaroiden toimitusmaan lakien ja standardien mukaisia vaatimuksia tai rajoituksia. Yksinomaan Asiakas on vastuussa:

(i) kaikkien tavaroiden aiottuun käyttöön liittyvien lakien ja standardien noudattamisen varmistamisesta; ja

(ii) kaikkien tarvittavien hyväksyntöjen, lupien tai valtuutusten hankkimisesta tällaista käyttöä varten.

 

13. Immateriaalioikeudet

13.1    Tavaroiden myynti Asiakkaalle ei luovuta mitään immateriaalioikeuksiin perustuvia lisenssejä tai oikeuksia, jotka liittyvät tavaroiden koostumuksiin ja/tai sovelluksiin, ja Asiakas ottaa eksplisiittisesti huomioon kaikki immateriaalioikeuksien loukkaamisen riskit tavaroiden maahantuontia ja/tai käyttöä koskien riippumatta siitä, yhdistetäänkö niitä muihin materiaaleihin tai kohdistuuko niihin mitä tahansa käsittelytoimenpiteitä.